Zásady

Vaše soukromí je pro mě velmi důležité …

Proto zde vysvětlím, jak zacházím s osobními údaji v rámci GDPR a zákona o ochraně osobních údajů. Návštěvou těchto webových stránek a sjednáním dohody o spolupráci v oblasti fotografie projevujete souhlas s těmito zásadami.

V rámci GDPR máte řadu různých práv týkající se toho, jak jsou vaše data zpracovávána. Většina těchto práv se vztahuje na osobní údaje a způsob jejich zpracování.

Používám osobní údaje poskytované přímo a dobrovolně mými klienty. Jde především o jména a kontakty, zejména e-mailové adresy, telefonní čísla a další informace, které potřebuji k poskytování služeb a vytvoření zakázky, či odpovědi na poptávku služeb fotografa.

Rozhodně nepoužívám kontaktní a osobní údaje k analyzování chování mých zákazníků, a to ani z pohledu marketingu. Stejně tak neuchovávám kontaktní či jiné citlivé údaje mimo emailové služby a nevytvářím veřejné databáze zakázek ani klientů.

Pro sdílení hotových fotografií v digitální podobě využívám placeného prostoru webových stránek a systémy vybraných Cloud služeb jejichž prostřednictvím poskytuji klientům soubory ke stažení zhotovených fotografií.

Nemohu však zaručit ani ověřit obsah jakékoliv externě spojené webové stránky navzdory mému nejlepšímu úsilí. Uživatelé by proto měli mít na paměti, že kliknutím na externí odkaz jednají na vlastní riziko a já nemohu být zodpovědný za jakékoliv škody nebo důsledky z návštěvy externích odkazů.

Klienti, hosté, lidé v ulicích a na veřejných místech

Podle právních předpisů GDPR může fotografie v některých případech představovat formu osobních dat. Nikdy však nevytvářím snímky jednotlivců či skupin jako prostředek k jednoznačné identifikaci nebo autentizaci, nebo za účelem sledování a dokumentace.

Lidé na mých záběrech jsou fotografováni na základě legitimního zájmu dle parametrů GDPR, tedy v zájmu služeb poskytovaných klientům, nebo v rámci umělecké činnosti. Za předpokladu, že existuje jednoznačný důvod k ochraně osobních údajů jednotlivce, a převyšuje výše uvedené účely, je možné učinit odpovídající opatření.

Klient má možnost informovat své hosty o existenci tohoto textu a pokud jde o další lidi, kteří byli fotografováni v zájmu rozvoje mých fotografických služeb a schopností kdekoliv, nečiním tak s úmyslem někoho poškodit a na požádání odstraním nebo upravím snímek tak, aby vyhovoval zájmům dotčených osob.

Mimo nekomerční, tréninkové a umělecké fotografie je klient vždy tázán, zda je možné snímky použít nejen na veřejně přístupných místech v rámci webové prezentace, ale také na sociálních sítích. Nefotím lidi záměrně v nelichotivých pózách či v nevhodném stavu, není-li to účelem a zájmem fotografovaných osob.

Osobní údaje jsou vážná věc

Nenakládám s osobními údaji bez rozmyslu. Mým jediným zájmem je kvalitně odvedená práce v rámci zakázky fotografování. Není pro mě prioritou vyhledávat a fotografovat konkrétní osoby. Snímky, které tvořím, obsahují vždy obraz uměleckého zájmu, případně mají charakter reportáže.

GDPR nijak nezasahuje nebo nebrání pořizovat fotografie například z veřejných akcí a zveřejňovat je na internetu. Takové jednání je v prvé řadě občanskoprávní a pořizování fotografie a její následné šíření musí být v intencích pravidel, které pro tyto činnosti stanovuje zákon č.89/2012 Sb., tedy Občanský zákoník, který GDPR nemění.

Jde zejména o ustanovení týkající se obrazového záznamu:

Hlava II
Díl druhý
Oddíl 6

Osobnost člověka
Pododdíl 2 – Podoba a soukromí

§ 84 Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením.

§ 85
(1) Rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením.

(2) Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat.

§ 86
Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy.

§ 87
(1) Kdo svolil k použití písemnosti osobní povahy, podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu týkajícího se člověka nebo jeho projevů osobní povahy, může svolení odvolat, třebaže je udělil na určitou dobu.

(2) Bylo-li svolení udělené na určitou dobu odvoláno, aniž to odůvodňuje podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, nahradí odvolávající škodu z toho vzniklou osobě, které svolení udělil.

§ 88
(1) Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.

(2) Svolení není třeba ani v případě, když se podobizna, písemnost osobní povahy nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí na základě zákona k úřednímu účelu nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu.

§ 89
Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství.

§ 90
Zákonný důvod k zásahu do soukromí jiného nebo k použití jeho podobizny, písemnosti osobní povahy nebo zvukového či obrazového záznamu nesmí být využit nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka.

Kontaktujte mě prosím v případě nejasností, nebo žádosti o změnu ve fotografických materiálech. Odkaz na kontaktní formulář je v menu záhlaví těchto stránek. Děkuji za pochopení, pozornost a doporučuji všem přečíst si informace o takzvaných “cookies”, aby byly splněny podmínky a nařízení EU.

Cookies na internetu

Cookies jsou malé soubory, které webový server odešle do internetového prohlížeče uživatele, který navštívil internetové stránky využívající cookies. Soubory se uloží přímo do počítače dotyčného uživatele.

Účel užití cookies může být různý. Obecně vzato technické cookies zajišťují hladký chod určitých funkcí internetových stránek. Například cookies umožňující řádnou funkčnost nákupního košíku na e-shopech. Jiným účelem cookies je zpříjemnit uživateli opakované návštěvy internetové stránky. Cookies si zapamatují jazyková nastavení, velikost písma nebo umožní předvyplnit formulář, protože si data o uživateli pamatují z jeho poslední návštěvy. Tzv. autentizační cookies například umožňují, aby zůstal uživatel po určitou dobu přihlášený. Uvedené cookies jsou obvykle pouze dočasné.

Vedle všech těchto funkcí, které jsou pro uživatele jednoznačně přívětivé, je třeba zmínit funkce reklamní a analytické, které jsou pozitivní především pro provozovatele internetových stránek. Cookies dokážou podrobně zmapovat chování uživatele internetových stránek, včetně toho, jaké stránky a v jakou dobu navštívil, odkud na ně přišel, a ukládají rovněž preference uživatele, především jaký obsah ho zajímal.

Vedle dělení cookies na technické a ty ostatní je důležité i rozdělení podle toho, zda jde o cookies „první strany“, které jsou ukládány pomocí skriptu běžícího na doméně provozovatele internetové stránky, nebo zda jde o cookies „třetích stran“ ukládané pomocí skriptů, které jsou převáděny z jiné domény, než na které se uživatel právě nachází. Právě cookies třetích stran bývají využívány pro marketingové účely, typické jsou např. cookies provozovatelů sociálních sítí.

Uživatelé a návštěvníci mohou v nastavení svého internetového prohlížeče zcela deaktivovat možnost ukládat cookies, některé stránky ale nemusí po takovém zásahu fungovat správně. Vyhledání již uložených cookies podle jednotlivých stránek, ze kterých pocházejí, a jejich následný výmaz je sice možný také, ale to by musel uživatel dělat po každé návštěvě. Většina prohlížečů už proto dnes umožňuje jednoduše zablokovat cookies třetích stran.

“Cookies” mohou být na mých stránkách využívány k evidenci návštěvnosti pomocí nástrojů služby Toplist. Dále pro paměť formulářů ve prospěch kontaktu a komentářů tak, aby návštěvník mého webu nemusel vyplňovat své údaje pokaždé znovu, případně jsou registrovány ve prospěch ochrany proti Spamu v rámci služeb aplikace Akismet. I tyto možnosti však je možné deaktivovat a volba je tedy na každém z vás.

Závěrem

Pojďme si tedy několik věcí zrekapitulovat. Na akcích, které fotografuji, ptám se lidí či pořadatelů, zda je možné nejen fotografovat, ale snímky následně šířit především v oblasti internetu a na sociálních sítích včetně mých webových stránek. Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat. Podobizna nebo obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství. Co se  týče webových stránek, tak záměrně citlivá data uživatelů neshromažďuji a neobchoduji s nimi. Žádná taková data neuchovávám.

Více informací je možné dohledat na stránkách Evropské Unie.

Radovan Bazger