Prohlášení o ochraně osobních údajů (EU)

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů je vysvětleno, co se děje s údaji, které o vás získává web prostřednictvím https://www.bazger.cz. Při zpracování jsou dodržovány požadavky právních předpisů na ochranu soukromí. To mimo jiné znamená, že:

– jsou jasně uvedeny účely, pro které dochází ke zpracování osobních údajů. Děje se tak prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
– cílem je omezit shromažďování osobních údajů pouze na osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností;
– je žádán výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v případech vyžadujících váš souhlas; jsou přijímána příslušná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a také je to požadováno od dalších stran, které zpracovávají osobní údaje;
– je respektováno vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.

1. Účel, údaje a doba uchovávání

Mohou být shromažďovány nebo přijímány osobní údaje pro řadu účelů spojených s obchodními operacemi, které mohou zahrnovat následující:

1.1 Kontakt – prostřednictvím telefonu, pošty, e-mailu a nebo webových formulářů

K tomuto účelu jsou použity následující údaje:

– E-mailová adresa
– Uživatelské jméno, hesla a další specifické údaje pro účet
– IP adresa

Základ, podle kterého je možno tyto údaje zpracovávat:

Pro nezbytné účely oprávněných zájmů, které sleduje správce nebo třetí strana, a tento zájem převažuje nad zájmem dotčené osoby.

Doba uchovávání:

Tyto údaje jsou uchovávány, dokud není služba ukončena.

2. Cookies

Tyto webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdete na stránce Zásady cookies

3. Zabezpečení

Jsou přijata opatření, aby bylo omezeno zneužití a neoprávněný přístup k osobním údajům. Tím je zajištěno, že k údajům mají přístup pouze nezbytné osoby, přístup k datům je chráněn.

4. Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran propojené odkazy s těmito webovými stránkami. Nelze zaručit, že tyto třetí strany budou s osobními údaji nakládat spolehlivě nebo bezpečně. Je doporučeno, aby si uživatelé před přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek.

5. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Existuje právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Je doporučeno se pravidelně s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznámit, aby si byl uživatel vědom jakýchkoli změn.

6. Přístup a úprava vašich údajů

Uživatel má právo vědět, proč jsou zpracovávány jeho osobní údaje, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány. Dále má právo na přístup k osobním údajům, které stránky uchovávají. Má právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat osobní údaje, kdykoli bude chtít. Uživatel a návštěvník webových stránek má právo vyžádat si od správce všechny osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.

7. Odeslání stížnosti

Uživatel webu má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. Kontaktní údaje

Kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce s kontakty.